Banner animowany

 
 
Regulamin Konkursu Rzeźbiarskiego
Pt. „Zduny –miasto pogranicza…” 11-23 sierpnia 2014 r.

Przenikanie kultur na terenie Ziemi Zdunowskiej, to jedna z dominant charakterystycznych dla tych terenów. Wpływy różnych religii, narodowości, ich wzajemne oddziaływania, oraz nadgranicze położenie Zdun są elementami które ciągle (mimo iż granica państwa przesunęła się na zachód) mają znaczenie dla wszelkich przejawów życia lokalnej społeczności. Jednym z „żywych” zabytków historii Zdun jest tutejsza KAFLARNIA. Przedsiębiorstwo produkujące ręcznymi metodami przedmioty użytkowe z ceramiki. Tu właśnie w 2014 r. zorganizowano VI MIĘDZYNARODOWY PLENER CERAMICZNY, będący jednym z głównych elementów multiartystycznego festiwalu pt. POGRANICZE KULTUR.
W ramach PLENERU organizator :
Zdunowski Ośrodek Kultury wraz z Narodowym Centrum Kultury
organizuje rzeźbiarski konkurs zamknięty dla jego uczestników.

1. Cel konkursu
Celem konkursu jest:
- wyłonienie artysty, który przedstawi najlepszą przestrzenną (rzeźba ceramiczna) wizję
 wyrażającą ideę festiwalu, mogącą z biegiem czasu stać się symbolem pleneru, lub pleneru i imprez towarzyszących.
-propagowanie historycznych i wielokulturowych korzeni Ziemi Zdunowskiej, stworzenie rzeźby która mogłaby w przyszłości stanowić statuetkę będącą nagrodą dla osób zasłużonych dla Ziemi Zdunowskiej.
W celu lepszego poznania historii i dziedzictwa Ziemi Zdunowskiej oraz jej współczesnych walorów Organizator przygotuje spotkania z regionalistami, a uczestnicy Pleneru odbędą wycieczki po Ziemi Zdunowskiej oraz Południowej Wielkopolsce.
2. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Zdunowski Ośrodek Kultury 
3. Forma i rodzaj konkursu
Konkurs ma charakter zamknięty.
4. Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy VI Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego, określeni na liście Uczestników VI Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego.
5. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu
Przedmiotem konkursu  jest rzeźba ceramiczna dowolnych rozmiarów, wyrażająca w sposób dowolny ideę festiwalu pt. POGRANICZE KULTUR. Rzeźba może zostać wykonana z dowolnego rodzaju gliny, oraz ozdobiona dowolnymi metodami.  Z przyczyn organizacyjnych rzeźby biorące udział w konkursie będą w stadium suszenia, przed wypaleniem.
6. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace konkursowe należy przedstawić komisji konkursowej w dniu 22 sierpnia 2014 r. około  godziny 13.00, w pomieszczeniach pracowni w Kaflarni w Zdunach.
Jednocześnie ze zgłoszeniem pracy konkursowej, konieczne jest złożenie wypełnionego poprawnie  formularza konkursowego którego wzór jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Poprawne wypełnienie formularza wiąże się z odpowiednim  wypełnieniem obowiązkowych rubryk. Szczególne znaczenie ma odpowiednie oznaczenie rzeźb, ew. nadanie im tytułów, oraz opis.  
Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace w konkursie.
7. Kryteria oceny
1) Sposób przedstawienia tematu: materiały dają możliwie precyzyjny i czytelny
  przekaz treści,
2) Funkcjonalność: materiały nadają się do wykorzystania w działalności wystawienniczej
bądź promocyjnej.
3) Oryginalność: ujęcie tematu ma aspekty nowatorskie i nie jest powtórzeniem ani prostą
modyfikacją wcześniejszych opracowań.
8. Skład Komisji Konkursowej
Do oceny zgłoszonych prac Dyrektor Zdunowskiego Ośrodka Kultury powoła specjalną komisję, która będzie miała opracowany oddzielny regulamin pracy.
9. Nagrody
Nagrody rzeczowe wartości 4000 zł. zostaną rozdzielone pomiędzy laureatów konkursu decyzją komisji konkursowej.
Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
1 stopnia
2 stopnia
3 stopnia
Komisja może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia
Nagrody ufundował współorganizator przedsięwzięcia – Narodowe Centrum Kultury.
 
10. Ogłoszenie wyników konkursu i sposób ich wykorzystania
a. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w dniu 23 sierpnia 2014 r.
b. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu  przechodzą na własność organizatora.
c. Autorzy zgłaszający prace do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystywanie prac, oraz ich wizerunków graficznych w celach  promocji festiwalu POGRANICZE KULTUR oraz Gminy Zduny.
d. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawach pokonkursowych i innych organizowanych przez Zdunowski Ośrodek Kultury.

11. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami zostanie przekazany każdemu uczestnikowi IV Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego w dniu 7 sierpnia 2012 r. oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej www.pogranicze.zduny.pl.

The application form  in SCULPTING CONTEST OF “ BORDERLAND OF CULTURES” FESTIVAL

 

Number of the sculpture…………………………………………………………………………

 

Title of the sculpture………………………………………………………………………………

 

Artist’s comments………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

The author of the work declares that was introduced to the regulations of the contest and accepts in its entirety.

 The author of the work declares that after sculpture burnout, he will deliver his work to the organizer:  ZDUNY’s CENTER OF CULTURE.

 

Full name of the author

…………………………………………………………………………………….